Všeobecné obchodné podmienky kamennej predajne - M.V. nábytok s.r.o.

Logo M.V. nábytok s.r.o.
Logo M.V. nábytok s.r.o.
Prejsť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky kamennej predajne

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti M.V.nábytok s r.o. so sídlom Brusník 899/12 Spišská Nová Ves 052 01

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru.

1.2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci podpisom kúpnej zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou zmluvného dojednania medzi ním a predávajúcim.

1.3 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na komerčné účely, napr. do stravovacích zariadení, reštaurácií, barov, hotelov ak nábytok nebol výhradne vyrobený pre tento účel a použitie. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely než je použitie v domácnosti.

II. Dodanie/prevzatie tovaru

2.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s kúpnou zmluvou. Prevziať tovar je kupujúci oprávnený len, ak vopred uhradí celú kúpnu cenu tovaru.

2.2 Tovar, ktorý sa nachádza na sklade v prevádzkárni predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať v tomto sklade do 5 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny. Ak si zákazník v stanovenej lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený dodať tento tovar na náklady kupujúceho na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve potom, čo kupujúcemu deň vopred oznámil čas dodania neprevzatého tovaru. Ak kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru za uvedených podmienok, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň uskladnenia, ako i náklady, ktoré predávajúcemu márnou snahou doručiť tovar vzniknú.
 
2.3 Dodacia lehota na dodávku tovaru, ktorý sa nenachádza v sklade, je dohodnutá v kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred termínom stanoveným v kúpnej zmluve, pokiaľ termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň tri dni pred predčasným dodaním tovaru. Ak je dodávateľ predávajúceho v omeškaní s dodaním tovaru tak, že dodacia lehota stanovená v kúpnej zmluve nie je dodržaná, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne (mailom, faxom). Kupujúci je povinný prevziať tovar do 5 dní, odkedy bol na dodanie tovaru predávajúcim upozornený, resp. náhradnej dodacej lehoty v sklade prevádzkárne predávajúceho.
 
2.4 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný sa preukázať originálom kúpnej zmluvy.
 
2.5 Miesto dodania je možné osobitne dohodnút v kúpnej zmluve. V tomto prípade je kupujúci povinný zabezpečiť prístupovú cestu.
 
2.6 V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne dodania tovaru podľa predchádzajúceho odstavca, je kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru splnomocnenou osobou, ktorá predloží originál kúpnej zmluvy a doklad o zaplatení kúpnej ceny a tovar od predávajúceho prevezme. Pri doprave na vyššie poschodia je kupujíci povinný zaplatiť doplatok predávajúcemu podľa cenníka platného v čase nákupu, pokiaľ nie je možné použiť nákladný výťah. Kupujúci má právo tovar pri prevzatí rozbaliť a skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru. Ak kupujúci zistí rozdiely v kvalite alebo množstve, uvedú sa tieto skutočnosti v kúpnej zmluve a dodacom liste.
 
2.7 Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
 
2.8 Ak sa zmluvné strany po uzavretí kúpnej zmluvy písomne dohodnú na jej zmenách, dodacia lehota pôvodne v zmluve stanovená sa primerane predlžuje, pokiaľ nebude výslovne písomne stanovené inak.
 
2.9 Vzorky tovaru vystavené v predajni sú nepredajné ak nie je výslovne dohodnuté alebo ustanovené inak.

III. Ceny

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak (ďalej len „kúpna cena“). V cene nieje zahrnutá doprava tovaru, montáž, dekorácia a pod. Ceny za tieto služby sú účtované osobitne.
 
3.2 Ceny majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty.

IV. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, ako aj ceny za dopravu tovaru, montáž, dekoráciu apod.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a) pri uzavretí kúpnej zmluvy v pokladni predávajúceho, alebo b) bankovým prevodom na účet určený predávajúcim.

4.3 Ak sa jedná o tovar na objednávku, zaplatí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy splátku vo výške 25 % kúpnej ceny vrátane DPH, pokiaľ nie je pri uzavretí kúpnej zmluvy dohodnuté inak. Zostávajúcu časť kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť pred prevzatím tovaru. Ak kupujúci neuhradí tovar včas alebo vôbec, alebo iným spôsobom zabráni dodaniu tovaru, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 25 % kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci prehlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.

V. Výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru na dohodnutom mieste.

5.2 Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste.

5.3 Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny, ako aj ceny za dopravu tovaru, montáž, dekoráciu apod. kupujúcim. Bezhotovostné platby sa považujú za splnené pripísaním čiastky na účet predávajúceho.

VI. Zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia v rozpore s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

6.2 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na závady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel prírodných materiálov (napr. kože), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú u nábytkových látok drobné odchýlky vo vzoroch látky alebo v tóne farby), lakovaných plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov čalúneného nábytku v rámci tolerancie. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
 
6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.
 
6.4 Záručná doba je pre spotrebiteľa 24 mesiacov.

6.5 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 
6.6 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 
6.7 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim či neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou kupujúcim.
 
6.8 V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za tovar kupujúcemu, a to z opodstatneného dôvodu (napr. zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy, nedodanie tovaru v termíne), môže byť čiastka do výšky 100,– euro (vrátane) vyplatená kupujúcemu v hotovosti na pokladni v kamennej predajni. V prípade, že čiastka prevyšuje 100,– euro, bude v primeranej lehote, ktorá spravidla nepresiahne 20 dní, vrátená kupujúcemu bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci predávajúcemu za týmto účelom oznámi alebo poštovou poukážkou, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia slovenským právom.
 
7.2 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 
7.3 Kúpna zmluva, ako i jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.
 
7.4 Osobitné dojednania so zákazníkom písomne dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore. Podpisom kúpnej zmluvy zároveň zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je výhradne oprávnenáspoločnosť M.V. nábytok s.r.o. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

Návrat na obsah